European Shito Ryu

European Shito Ryu Karate Championship – Arad, Romania